Õppimine ja õpikäsitused                                                  esilehele

Tänapäeval on õpetamine kogemuslik, konstruktivistlik, on multiintelligentsusele põhinev  * Õpetaja roll - õpetaja juhib teadmuslikku õpiprotsessi, * õpetaja loob soodsa ja motiveeriva õpikeskkonna, arvestavalt õpilaste individuaalsust, õpistiile jms. * õppekava * tunnikava * kaasaegne õpetamise meetodid * õppetunni kolmefaasiline  mudel * tulemusliku õppetunni kriteeriumid

* Õppimine on tähenduse otsimine ja loomine - see põhineb eelteadmistel. Selleks on vaja osade ja tervikute mõistmist terviklikus kontekstis.

* Õppimine on eesmärgistatud tegevus. Õppimise käigus loob õpilane ise uut teadmist. Me ei arenda last, vaid arendame selleks tingimusi.

* Õppimise käigus õpilane õpib suunama oma tegevust. Siinjuures on väga oluline osa ka õpilase enese hindamisel.

* Õppimine on sotsiaalne, on  koostöö. rühmatööd, paaristööd, uurimised teatmeteostest jms.

* Õpilase eelteadmised mõjutavad ka uute teadmiste töötlemist Uut infot tõlgendab ja struktureerib õppija oma minapildi ja varasemate teadmiste põhjal tervikuks. Selle tulemusena õpilase minapilt pidevalt muutub.. Õpiprotsessivälised kogemused tuleb siduda õpiprotsessis saadud kogemustega.

* Kuidas aidata kaasa õpilase kogemusliku tähenduse teadvustamisele? Selleks sobib koostöö ja dialoog!

* Õpetaja roll konstruktivistlikus õppimises. Õpetaja planeerib ja juhib õpiprotsessi.

* Õppetunni kolmefaasiline mudel - häälestus (õppija häälestatakse õppimisele, äratatakse huvi teema vastu, selgitatakse välja eelteadmised, suunatakse oma tegevust eesmärgistama); õppimine (õppimine, huvi säilitamine, õpilaste püüdluste toetamine, positiivse didaktilise ja sotsiaalse õpikeskkonna loomine, uue info sidumine tuttavaga, mõistmine ja arusaamine, seostamine oma kogemustega; peegeldumine (refleksioon) - õpitu kasutamine uutes seostes, oma uute teadmiste võrdlemine teiste omadega (näiteks rühma- või paaristöös), sooritatud tegevuse hindamine, tagasiside , kokkuvõtte ja järelduste tegemine, hinnangu andmine, uute eesmärkide seadmine.

* Materjali omandamine õppetunni erinevates osades: 4 esimese minuti jooksul suudab õpilane omandada materjalist - 60%; järgmiste 19 minuti jooksul - 80%;  siit 7 minuti jooksul  - 50%; 5 minutit 45-50% ja tunni lõpust 6 minuti jooksul suudab õpilane  omandada 6% materjalist.
* Metoodid on kindlad eesmärgistatud tegevused

* Metoodika kujundab õppeaine sisu. Metoodikas kasutatakse meetodeid.


* Eduka õppetunni kriteeriumid: kindel struktuur ja selged eesmärgid, millest teavitatakse ka õppijaid, tasakaal tunni osade vahel, õppimis- ja töövormide mitmekesisus, iseseisva õppimise soodustamine, koos õppimise ja rühmatöö võimaldamine, õppimise seostamine meelelise kontekstiga, harjutamise ja kordamise seostamine, vahe tegemine õppimise ja saavutuste vahel, kompetentsuse kasvu võimaldamine, õpilaste võimete usaldamine, õppematerjali vertikaalne seostamine (teiste ainete ja eluga), võimalike lahenduste üle koos arutlemine, õppimiseks piisava aja andmine, õpitegevuse hindamine ja usaldusväärne tagasiside.
Kool on sunnitud üha enam töövorme majandusest üle võtma, sest just koostöövõimelised ja loovad töötajad annavad panuse ettevõtete arengusse. Seega pole aktiivsete õppimismeetodite rakendamine tähtis mitte ainult teadmiste parema omandamise, vaid ka sotsiaalse kompetentsuse kujundamise seisukohalt. Õpilaste sotsialiseerumine, nende ettevalmistamine toimetulekuks ühiskonnas on meie suurim ülesanne koolitöös.

Copyright © 2008 Margit Lindau