Professionaalse arengu toetamine läbi mentorluse  esilehele

* Õpetaja kui õppija * täiskasvanu õppimist mõjutavad tegurid * mentor, mentorluse eesmärgid * kutseaasta * mentori roll algaja professionaalses arengus *refleksioon * eneserefleksioon kui professionaalse arengu alus * õpetaja kutseoskused

Mentoriks olemine eeldab juhendamis- ja analüüsioskusi, empaatiavõimet. Mentorlus on dialoog kahe kolleegi vahel ning seetõttu on väga oluline tunnetada ja toetada algaja õpetaja valmidust analüüsida enese arenguvajadusi ja võtta vastu tagasisidet. Samas on tähtis meeles pidada, et liigne juhendamine on pärssiv ega toetata nooremõpetaja isikliku tööstiili väljakujunemist.

Mentori roll -
Mentori ülesanne on aidata nooremõpetajal reflekteerida oma tegevust, õppida oma kogemusest ja areneda. Selleks, et toetada nooremõpetaja eneseanalüüsi, on oluline uurida oma tegevust mentori ja õpetajana. Mentori mapp on refleksiooni soodustav eneseuurimise vahend, mis sisaldab mentori tegevusega seotud teemade, mõtete ja tunnete kirjeldust ning analüüsi..

Miks kasutada mentori mappi? 

Mapp aitab mentoril

·         Jäädvustada oma tegemisi

·         Peegeldada oma muutusi ja arengut

·         Püstitada eesmärke ja kavandada nende saavutamist

·         Teadvustada oma võimeid ja oskusi

·         Kujundada enesehinnangut

·         Toetada paremini nooremõpetajat tema arengus


Tugimaterjal mentorile

Nooremõpetaja kutseaasta arengumapp